Since Dr. Penner’s passing, there is no business income to help defray web hosting costs. If you are called to do so, we would welcome donations to help these expenses. Please consider making a recurring or one-time donation using the ‘Donate’ button below.


Points Index

Anmian Jinggong REN-13 ST-34
Anmian #2 Jingxia REN-14 ST-35
Bafeng Jinjin-Yuye REN-15 ST-36
Baichongwo Jiuneifan REN-16 ST-37
Bailao Jiuwaifan #1 REN-17 ST-38
Banmen Jiuwaifan #2 REN-18 ST-39
Baxie Jixia REN-19 ST-40
Bikong Jubi REN-20 ST-41
Bitong KI-1 REN-21 ST-42
Bizhong KI-2 REN-22 ST-43
Chenggu KI-3 REN-23 ST-44
Dagukong KI-4 REN-24 ST-45
Dannangxue KI-5 Shangbafeng Taijian
Dianxian KI-6 Shangbaxie Taiyang
Dingchuan KI-7 Shangjingming Tanli
Dingshen KI-8 Shanglianquan Tiaoyue
DU-1 KI-9 Shangming Tituo
DU-2 KI-10 Shangtianzhu Tongbian
DU-3 KI-11 Shenji Tongming
DU-4 KI-12 Shiqizhuixia Touguangming
DU-5 KI-13 Shimian Tunzhong
DU-6 KI-14 Shiwang UB-1
DU-7 KI-15 Shixuan UB-2
DU-8 KI-16 Shuxi UB-3
DU-9 KI-17 SI-1 UB-5
DU-10 KI-19 SI-2 UB-6
DU-11 KI-20 SI-3 UB-7
DU-12 KI-21 SI-4 UB-8
DU-13 KI-22 SI-5 UB-9
DU-14 KI-23 SI-6 UB-10
DU-15 KI-24 SI-7 UB-11
DU-16 KI-25 SI-8 UB-12
DU-17 KI-26 SI-9 UB-13
DU-18 KI-27 SI-10 UB-14
DU-19 Kuanjiu SI-11 UB-15
DU-20 Lanweixue SI-12 UB-16
DU-21 LI-1 SI-13 UB-17
DU-22 LI-2 SI-14 UB-18
DU-23 LI-3 SI-15 UB-19
DU-24 LI-4 SI-16 UB-20
DU-25 LI-5 SI-17 UB-21
DU-26 LI-6 SI-18 UB-22
DU-27 LI-7 SI-19 UB-23
DU-28 LI-8 Sifeng UB-24
Erbai LI-9 Siqiang UB-25
Erjian LI-10 Sishencong UB-26
Erzhuisha LI-11 SJ-1 UB-27
Fengyan LI-12 SJ-2 UB-28
Ganrexue LI-13 SJ-3 UB-29
GB-1 LI-14 SJ-4 UB-30
GB-2 LI-15 SJ-5 UB-31
GB-3 LI-16 SJ-6 UB-32
GB-4 LI-17 SJ-7 UB-33
GB-5 LI-18 SJ-8 UB-34
GB-6 LI-19 SJ-9 UB-35
GB-7 LI-20 SJ-10 UB-36
GB-8 Lineiting SJ-11 UB-37
GB-9 Linghuo SJ-12 UB-38
GB-10 Lingxia SJ-13 UB-39
GB-11 Lishang SJ-14 UB-40
GB-12 LIV-1 SJ-15 UB-41
GB-13 LIV-2 SJ-16 UB-42
GB-14 LIV-3 SJ-17 UB-43
GB-15 LIV-4 SJ-18 UB-44
GB-16 LIV-5 SJ-19 UB-45
GB-17 LIV-6 SJ-20 UB-46
GB-18 LIV-7 SJ-21 UB-47
GB-19 LIV-8 SJ-22 UB-48
GB-20 LIV-9 SJ-23 UB-49
GB-21 LIV-10 SP-1 UB-50
GB-22 LIV-11 SP-2 UB-51
GB-23 LIV-12 SP-3 UB-52
GB-24 LIV-13 SP-4 UB-53
GB-25 LIV-14 SP-5 UB-54
GB-26 Liwai SP-6 UB-55
GB-27 LU-1 SP-7 UB-56
GB-28 LU-2 SP-8 UB-57
GB-29 LU-3 SP-9 UB-58
GB-30 LU-4 SP-10 UB-59
GB-31 LU-5 SP-11 UB-60
GB-33 LU-6 SP-12 UB-61
GB-34 LU-7 SP-13 UB-62
GB-35 LU-8 SP-14 UB-63
GB-36 LU-9 SP-15 UB-64
GB-37 LU-10 SP-16 UB-65
GB-38 LU-11 SP-17 UB-66
GB-39 Luodi SP-18 UB-67
GB-40 Luozhen SP-19 Waiyinlian
GB-41 Maibu SP-20 Weishang
GB-42 Muzhijian SP-21 Weishangxue
GB-43 Muzhijiehengwen ST-1 Xinfutu
GB-44 Naoshang ST-2 Xiaxiabai
Genjin Neixiyan ST-3 Xishang
Gongzhong Niushangxue ST-4 Xixia
Gukong PC-1 ST-5 Xiyan
Haiqian PC-2 ST-6 Xuechou
Heding PC-3 ST-7 Yaoqi
Houxuehai PC-4 ST-8 Yaotong #1
Houyangquan PC-5 ST-9 Yaotong #2
HT-1 PC-6 ST-10 Yaotong #3
HT-2 PC-7 ST-11 Yaoyan
HT-3 PC-8 ST-12 Yeling
HT-4 PC-9 ST-13 Yilong
HT-5 Pigen ST-14 Yiming
HT-6 Pirexue ST-15 Yinbian
HT-7 Qianzheng ST-16 Yingshang
HT-8 Qiduan ST-17 Yingxia
HT-9 Qiuhou ST-18 Yintang
Huatuojiaji Qiying ST-19 Yishu
Hubian REN-1 ST-20 Yuyao
JIachengjiang REN-2 ST-21 Zeqian
Jianei REN-3 ST-22 Zexia
Jiankua REN-4 ST-23 Zhili
Jianming REN-5 ST-24 Zhitan #1
Jianming #1 REN-6 ST-25 Zhixie
Jianming #2 REN-7 ST-27 Zhongchuan
Jianming #5 REN-8 ST-28 Zhongkong
Jianneiling REN-9 ST-29 Zhongkui
Jianxi REN-10 ST-30 Zhoujian
Jiejian REN-11 ST-31 Zigong
Jingbi REN-12 ST-32 Zuogu
    ST-33